Fjällgåsen  Hoten
  
printable version


Hem

Fjällgåsen
   Biologi
   Population idag
   Hoten
   Fotogalleriet

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


Hoten

Threats to the population

Det är inte störningar inom häckningsområdena som är orsaken till den dramatiska minskningen i fjällgåspopulationen. Fjällgäss har fortfarande en möjlighet att få tillräckligt med ungar för att hålla en stabil nivå under normala förhållanden. Enligt studierna är fjällgåsens reproduktionstakt lika hög som de andra gåsarternas.

 

Jakt

Beståndets nedgång orsakas i huvudsak av jakt under flyttning. Gäss som häckar i Lappland flyttar till övervintringsområdena som ligger i Östeuropa, vid Svarta havet eller vid Kaspiska havet. Under flyttningen blir en stor andel av fjällgässen skjutna trots att arten är skyddad. Fjällgäss flyttar ofta tillsammans med sin nära släkting – bläsgås (Anser albifrons) – vilken är den gåsart som jagas mest. Eftersom skillnaden mellan fjällgås och bläsgås är svår att se, blir många fjällgäss skjutna av misstag. Studierna visar att ca 50 % av de unga fåglarna och 10 % av de vuxna fåglarna som har ringmärkts i Norge blir skjutna. Det samma gäller för 16 % av alla och 23 % av unga fåglarna som har ringmärkts i Ryssland.

 

Påverkan på populationen
Den årliga dödligheten är högre än reproduktionstakten. Som resultat har populationen under det senaste årtiondet minskat årligen med 5 %

 

Små populationer är känsliga

Ett annat stort problem för arbetet med den fennoskandiska fjällgåspopulationen är populationens storlek. Det finns bara ca 150 individer och ett sådant litet bestånd är mycket känsligt för olika slags externa påverkningar. Sjukdomar eller minskad reproduktion, som kan bero på saker som rovdjur eller dåligt väder, är faktorer som kan leda till att hela beståndet försvinner.

Påverkan på populationen
Minskad beståndsstorlek har också lett till minskning av genetisk mångfald. Överlevnadschansen för det fennoskandiska beståndet är direkt hotad. Inom en liten grupp ökar dessutom risken för inavel och det i sin tur leder till ytterligare minskning av genetisk mångfald. Slutresultatet är utrotningen av hela populationen.

 

Hot mot rastplatser och övervintringsområden

Utöver jakt och externa faktorer hotas fjällgåsen även av allt färre på rastplatser och övervintringsområden både under flyttningen till Östeuropa och i områdena runt Kaspiska och Svarta havet. Våtmarkerna dräneras, floder kanaliseras och naturligt gräsland omvandlas till jordbruksmark, bebyggt område eller industriområde. Fjällgässen har därigenom mindre val av rastplatser under flyttningen.

Påverkan på populationen
För nuvarande finns det otillräckligt faktaunderlag att utvärdera hela omfattningen av hur försvinnandet av traditionella rastplatser påverkar populationen, men det är högst troligt att utvecklingen är negativ för fjällgåsen.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren